Integritetspolicy

Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Optinoma AB/SEBOS (”Sebos”, ”vi” eller ”oss”), org nr: 556808-6770, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Sebos tillhandahåller varor eller tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med Sebos, såsom besök på vår webbplats.

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Notera att Integrationspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (tex genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Personuppgiftsansvarig

Sebos är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Sebos webbplats, använder dig av Sebos support, besöker Sebos webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Sebos. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Sebos och för att Sebos ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

För att kunna ha korrekta adressuppgifter till dig uppdaterar vi dessa automatiskt via tredje parts tjänster för adressuppdatering. För detta ändamål använder vi ditt personnummer för att säkerställa att vi har din senaste adress (beaktansvärt skäl).

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Sebos webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)


Personuppgifter som vi samlar in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamling

Typ av personuppgifter

Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Din folkbokföringsadress och telefonnummer

Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

Kreditvärdighet

Sociala medier

Dina publicerade bilder eller kommentarer

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till Sebos

Sebos behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi

dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Sebos och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Sebos personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet.
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Sebos baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad

administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Sebos samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden. 

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Sebos behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Sebos ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Sju år efter att du senast varit aktiv hos Sebos, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Sebos och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Sebos, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om konto hos Sebos

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

Så länge du har ett konto hos Sebos

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Sebos kan vid behov lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Sebos koncernbolag och personuppgiftsbiträden (parter som behandlar uppgifter åt oss och enligt gällande regler). Sebos kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Sebos om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sebos rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än ovan om vi inte har ditt tillstånd till det.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

Ändring av integritetspolicy

Sebos har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och detta meddelas via vår hemsida och i våra butiker. Om vi genomför omfattande förändringar så kommer vi meddela dig detta innan de träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Sebos.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Sebos har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. All information skickas i krypterad form via en säker anslutning och Sebos sparar inte dina kortuppgifter.

Dina rättigheter

Sebos ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Sebos kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har bland annat rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de t.ex. inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt och maskininläsbart format.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på). I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Optinoma AB/SEBOS
Stora Enens väg 15 B
439 31  ONSALA

Telefon: 0708-879528
E-post: info@sebos.se

Upprättad 2018-08-11/Uppdaterad 2019-03-09, 2021-12-28